คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการ กฟภ. ปี 2563

นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
นายเสกสรร เสริมพงศ์ รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
นางนราวดี ศิริสมรรถการ รองผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล
ประธานคณะกรรมการ
ว่าที่ ร.ท.สมพงษ์ สมันเลาะ ผู้ช่วยผู้ว่าการสารสนเทศและสื่อสาร 
รองประธานคณะกรรมการ
นายประดิษฐ์ เฟื่องฟู ผู้ช่วยผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล
รองประธานคณะกรรมการ
นายพงศกร ศรีพัฒนานนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า
รองประธานคณะกรรมการ และประธานคณะทำงานฝ่ายพิจารณาบทความ
นายพโยมสฤษฏ์ ยุทธโกวิท ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
คณะกรรมการ และเลขานุการคณะทำงานฝ่ายพิจารณาบทความ
นายทรงวุฒิ ขันดี ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า
คณะกรรมการ และประธานคณะทำงานฝ่ายนิทรรศการ
นางอรชพร เส้นแก้วใส ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการ และประธานคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์
นางธีราลักขณ์ ยุทธศักดิ์เดโช ผู้อำนวยการฝ่ายงานผู้ว่าการ
คณะกรรมการ และประธานคณะทำงานฝ่ายพิธีการ
นายกิตติศักดิ์ วรรณแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบไฟฟ้า
คณะกรรมการ และประธานคณะทำงานฝ่ายนวัตกรรม 
นายวินัย สิริโภคากร ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนระบบสารสนเทศ
คณะกรรมการ และประธานคณะทำงานฝ่ายสารสนเทศ
นายสุพจน์ บัวคง ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คณะกรรมการ และประธานคณะทำงานฝ่ายเลขานุการและปฏิคม