วิธีการส่งและพิจารณาบทความ

 1. สมัครเพื่อสร้างบัญชีรายชื่อในเว็บไซต์ PEACON & Innovation 2020 โดยกรอกรายละเอียดของผู้ส่งบทความ
 2. จัดทำบทความฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่กำหนด
 3. ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ผ่านเว็บไซต์ PEACON & Innovation 2020
 4. รอผลการพิจารณาบทความฉบับสมบูรณ์
 5. การพิจารณาบทความโดย Reviewer ภายใน กฟภ. อย่างน้อย 3 ท่าน และ Reviewer จากสถาบันการศึกษา อย่างน้อย 3 ท่าน ต่อบทความ
 6. แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะของ Reviewer
 7. ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ที่ได้แก้ไขแล้ว
 8. รอผลการตอบรับ
 9. เมื่อท่านได้รับการตอบรับให้ร่วมนำเสนอบทความแล้ว ให้กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนร่วมงาน ซึ่งประกอบด้วย ใบตอบรับเข้าร่วมงาน แบบฟอร์มรายละเอียดของผู้นำเสนอบทความ และแบบฟอร์มความรับผิดชอบเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ ซึ่งสามารถลงทะเบียนได้บทความละ 1 ท่าน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มความรับผิดชอบเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายละเอียดของผู้นำเสนอบทความ
 10. การนำเสนอบทความ ให้ผู้ส่งบทความภาษาไทย นำเสนอเป็นภาษาไทย และผู้ส่งบทความภาษาอังกฤษ ให้นำเสนอบทความเป็นภาษาอังกฤษ โดยนำเสนอบทความละ 1 ท่าน ระยะเวลา 15 นาที ถาม-ตอบ 5 นาที รวม 20 นาที และผู้นำเสนอบทความต้องส่งไฟล์การนำเสนอล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน

ตัวอย่างขั้นตอนการส่งบทความ

 1. เข้าสู่ระบบการส่งบทความโดยใช้บัญชีผู้ใช้งานที่ได้สมัครไว้

   
 2. เลือกเมนูส่งบทความ

   

 3. บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับบทความที่จะส่งให้ครบถ้วน กดปุ่ม Save เพื่อทำการส่งบทความ (ไม่ต้องกด Upload)

   

 4. ท่านสามารถดูประวัติการส่งบทความได้ที่เมนู ประวัติการส่งบทความ